Reklamační řád - KingFast.cz SSD

Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Poštovné
0,00 Kč Celkem

Zobrazit košík Pokračovat k pokladně

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti KingFast.cz SSD a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou Kupující/spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) dle § 419 NOZ. Je-li smluvní stranou Kupující/nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží, které jsou dostupné na stránkách prodávajícího www.KingFast.cz.

Převzetím zboží od prodávajícího Kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
Jako doklad o záruce vystavuje společnost KingFast.cz SSD ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro Kupujícího/spotřebitel nebo 12 měsíců pro Kupujícího/nikoli spotřebitel.

KingFast.cz SSD poskytuje tovární záruku v délce 36 měsíců jak pro Kupujícího/spotřebitele tak i pro Kupujícího/nikoli spotřebitele.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.

Poškození zásilky

Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: (servis@kingfast.cz), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě poškození zásilky zjištěné při osobním odběru na některém výdejním místě služby ZÁSILKOVNA.CZ pošlite prosím protokol o škodě a případnou fotodokumentaci do 10 dnů od zjištění poškození na email: servis@kingfast.cz. Následně Vás budeme informovat o řešení.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího: Prokofjevova 281/2, Brno, 623 00.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla Prodávajícího. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE", být řádně zabalen, aby nedošlo k poškození během přepravy a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady (Reklamační protokol si můžete stáhnout ZDE) a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží

  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)

  • používáním zboží v podmínkách, které se nezhodují svojí teplotou, prašností, vhkostí, chemickými a mechanickými vlivy uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

  • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem

  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu

  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

  • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware

  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku servisu. Cena za případnou placenou opravu bude Kupujícímu oznámena telefonicky nebo emailem. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí Kupujícím a během záruční doby.

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím!

Vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §1820 občanského zákoníku (NOZ), oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 10kč/den, v případě zboží nad 5kg 20kč/den.